30 กันยายน 2565 คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการพิจารณารางวัลสำหรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ การเผยแพร่นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือจกแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 256

30 กันยายน 2565 คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการพิจารณารางวัลสำหรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
การเผยแพร่นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือจกแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
ประจำปีงบประมาณ 2565